نام. هنرمند مرضیه مهرخوان
تکنیک اثر. رنگ و روغن روی بوم
ابعاداثر. هر قسمت ۷۰/۹۰
سال خلق اثر. ۱۳۸۳

نظر خود را قرار دهید