نام هنرمند. مرضیه مهرخوان
تکنیک اثر. رنگ و روغن روی بوم
اندازه. ۱۰۰/۷۰
سال خلق اثر. ۱۳۸۰

نظر خود را قرار دهید