نام هنرمند مرضیه مهرخوان
تکنیک اثر. رنگ و روغن روی بوم
ابعاداثر. ۶۰\۸۰
سال خلق اثر. ۱۳۸۰

نظر خود را قرار دهید