نام هنرمند. مرضیه مهرخوان
تکنیک اثر اکرولیک روی چوب
ابعاداثر. ۳۰/۳۵
سال خلق اثر. ۱۳۹۴

نظر خود را قرار دهید