نام. هنرمند مرضیه
تکنیک اثر. اکرولیک روی چوب
ابعاداثر. ۳۰/۴۰
سال خلق اثر. ۱۳۹۴

نظر خود را قرار دهید