نام هنرمند. مرضیه مهرخوان
تکنیک اثر. اکرولیک روی چوب
ابعاداثر. ۳۰/۳۵

سال خلق اثر. ۱۳۹۳

نظر خود را قرار دهید