نام هنرمند. مرضیه مهرخوان
تکنیک اثر رنگ و روغن روی بوم
ابعاداثر ۶۰ /۸۰
سال خلق اثر ۱۳۸۸

نظر خود را قرار دهید