نام هنرمند مرضیه مهرخوان
تکنیک اثر اکرولیک روی بوم
ابعاداثر. ۵۰/۷۰
سال خلق اثر ۱۳۸۹

نظر خود را قرار دهید