نام هنرمند مرضیه مهرخوان
تکنیک. اثر اکرولیک روی بوم
ابعاداثر. ۶۰ /۸۰

سال خلق اثر. ۱۳۸۸

نظر خود را قرار دهید