نام هنرمند. مرضیه مهرخوان
تکنیک اثر. رنگ و روغن روی بوم
ابعاداثر ۶۰ /۸۰

سال خلق اثر. ۱۳۸۸

نظر خود را قرار دهید

*

code