هنرمند. مرضیه مهرخوان
تکنیک اثر. اکرولیک روی بوم
ابعاداثر ۳۵/۴۵
سال خلق اثر. ۱۳۹۶

نظر خود را قرار دهید