نام هنرمند مرضیه مهرخوان
تکنیک اثر اکرولیک
ابعاداثر. ۱۰۰\۷۰
سال خلق اثر ۱۳۸۶

نظر خود را قرار دهید