تکنیک اثر. اکرولیک روی بوم
ابعاداثر ۷۰/۹۰
سال خلق اثر. ۱۳۹۸

نظر خود را قرار دهید